Noog Lug Qhuabqha

  Kx. Nkaajlev Vaaj 
Thaus koj xaav noog zaaj nkauj, koj cale nas lub npe zaaj nkauj ces yuav rhu zaaj nkauj tom Youtube lug rua koj noog. Thaus koj noog taag, koj yuavtsum nas tug xub “rovqaab” (<–) kws nyob ntawm koj saab txhum sau mas txha coj koj rov lug rua ntawm qhov qub. Lossis yog leejtwg xaav noog cov nkauj xwb nua los nas ntawm nuav: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZuyVo6Jd5E5ducIHpe0_iEurU3p85T8m

 

Casab tas cov nkauj nuav yuav ua ib qhov kev yoojyim rua suavdlawg siv. Thov Vaajtswv foom koobmoov rua peb txhua tug kws siv, kuas yuav paab tau rua kev txhawbnqaa Vaajtswv.
Uatsaug,

1.  NPLAJTEB HAB QAUMNTUJ QHUAS VAAJTSWV

Nplajteb hab qaumntuj qhuas Vaajtswv
Nwg foom koobmoov rua cov ntseeg Nwg
Peb qhuas Vaajtswv peb Vaaj Leejtxiv
Qhuas Vaaj Leejtub hab Vaaj Ntsujplig.

Noobneej txawm yog yuav nyob qhovtwg
Yuavtsum txaussab pehawm Vaajtswv
Tsimnyog peb lug qhuas Nwg kawgnkaus
Nwg yog peb tug Vaajtswv Yawmsaub.

Yog Vaajtswv tsi ua tug kws tsim
Noobneej yeej tsi txawj lug tshwmsim
Vaajtswv Ntuj yog tug kws ncaajnceeg
Nwg hlub hab taabncuab peb noobneej.

Taug kev ncaajnceeg moog cuag Vaajtswv
Ua sab dlawg sab zoo pehawm Nwg
Noog Nwg tej lug qhuab hab lug qha
Txha tsimnyog peb ua Nwg tsaug tag. Amee.

2.  Cov Kws Ntseeg, Tu Yug Lub Sab

Cov kws ntseeg tu yug lub sab
Txhuscaug kag ntawm
Vaajtswv lub xubndlag
Tog noog Nwg Txujlug saib
Nwg qha lecaag
Zaaj ntawd puas raug sab
Kuas yug ncudlheev
Yug yog tuabneeg pluag
Ibqhov zoo los yug tsi muaj
Kws yuav muab rua Nwg.

Cov kws ntseeg thov mej lug saib
Tuabneeg suavdlawg
Poob rua qhov txomnyem
Thov mej ca Vaajtswv khaiv
Mej moog qha puab
Kuas puab txha tau nov
Tswv Yexus zaaj
Txuj Moo Zoo nrho nchaa
Moog txug thoobplawg huv nplejteb
Puab nrug peb uake.

Cov kws ntseeg qhuas Tswv Yexus
Txhuscaug ua Nwg tsaug
Hab thov has tas
Thov Koj khaiv Koj tug
Ntsujplig lug rua peb
Ibyaam le qhovdlej
Txhawv huv lub sab
Peb txha noog lug qha
Peb lub neej tawgpaaj txitxiv
Ntevdlhawv moog ibtxhis.

3. Vaajtswv Kuv Tug Fuabtais

Vaajtswv kuv tug Fuabtais
Muaj fwjchim luj dluandlais
Moog taag ibtxhis
Leejtwxiv sau ntuj Ceebtsheej
Koj yog tug kws kovyeej
Thov lug kaav Koj haivneeg
Moog taag ibtxhis.

Yexus kuv tug Cawmseej
Yog Vaajtswv Txujlug Tseeb
Kuv ua Koj tsaug
Vaaj Leejtub kuv thov Koj
Tej Lug ua kuv zaubmov
Koj yog tug theej kuv txhoj
Kuv ua Koj tsaug.

Vaaj Ntsujplig thov Koj pub
Kuas kuv muaj sab tajtug
Lub sishawm nuav
Thov Koj kaav kuv lub sab
Nrug kuv koom ib txujsa
Kuv noog koj tej
Lugqha lub sishawm nuav.

Lug Qhuabqha/Nkauj (Sermons & Hymns)

In order for you to be able to listen to the songs and sermons on our website, you will need to make sure you have at least Flash Player 7. If not, download it here.

Noog Lug Qhuabqha

Kx. Vaam Choj Lis Kx. Nkaajlev Vaaj Xf. David Vaaj

Kx. Vaam Choj Qhuabqha

Kx. Nkaajlev Qhuabqha

Graduation 2009 Txais Yuav Yexus Ua Tug Tswv 20030223
Kev Ua Ibtug Tswvcuab Ntshaw Ua Vaajtswv Num 20041003
Lub Koobtsheej Kws Tsi Muaj Yexus Nyeem Vaajtswv Txujlug 20031005
Dlaab Lub Tswvyim Ntxag 10242010 Nyeem Vaajlugkub Lecag 20040201
Dlaab Lub Tswvyim Ntxag II 10312010 Kwv Koj Tug Ntoo Khaublig 20040411
Dlaab Teg Num Dlaag Tug Txawjntse Tag 20050619
Lub Vuaghaav Pobtxhaa Tug Ntseeg Kev Paubcai I 20050116
Tawmtsaam Tug Yeebncuab Luj Tug Ntseeg Kev Paubcai II
Dlha Kuas Kawg Tshuajntsuam Kev Ntseeg 20051205
Nrhav Tuabneeg le Nrhav Ntseg Kev Nqegpeev 20050818
Dlim ntawm Kev Tusab Teeb Kev Ntseeg 20050327
Hloov Nrug Thawjcoj Tshab 06132010 Lub Neej Muaj Yexus
Hloov Thawjcoj, Hloov Dlejnum…06062010 Vaajtswv Tog Ntsoov Yuav Muab Nqezug
Homphaj Dlejnum Tug Txawj Ntse
Hu Lug Pehawm Vaajtswv 04182010 Kev Kawm Ntawv Tav 2004
Kev Noj Haus Hom Koj Lub Chaw 21702
Tug Vaajntxwv Yuav Lug Leejnam Tug Yaam Ntxwv
Labor Day Yog Dlaabtsi 09052010 Txujsa Yog Vaajtswv Khoompub
Leej Nam Txhais Khau Namtxiv Feem Nrhav Txwjnkawm
Leejnam Tsimnyog Qhuas Suav Koobmoov
Leejtwg Yog Kuv Le Kwvtij Zejzog Tsevneeg Kws Ntsib Yexus 04042010
Leejtxiv Yog Tug Chiv Ntawm Kev Kawm Tav Ua Neej Nqegpeev Nrug Vaajtswv Xyoo Tshab
Leejtxiv Tug Yaamntxwv Yog Tau Tuav Dlejnum 10032010
Lub Sab Ua Vaajtswv Tsaug Lub Sab Ua Vaajtswv Tsaug112011
Lub Fwjchim Qhuabqha 1 Lub Neej Tshab Huv Yexus 03072011
Lub Fwjchim Qhuabqha 2 Nrhav Lwmtug Hloov Chaw! 03272011
Ua Kuas Txawv Rov Rua Vaajlugkub 01092011
Making a Good Choice Tug Namtsev Muaj Nqes 08052011
Tam Tshab, Thawjcoj Tshab siv tuab phoo Vaajlugkub Qha Vaajtswv Txujlug 031713
Ntsev hab Teeb Qauv Dlejnum
Ntxiv Lub Sab Ndluag 2 Ua Neej Le Raug Hu 20120205
Nub Su Jubilee Ncu Yaam Yexus Ua Rua Peb20120408
Nyaj Xaa Moo Zoo Muaj Nqes Heev
Kev Npaaj rua Kev Dlim
Qhov Vaajtswv Xaiv Peb Lug
Txivneej Yawg Quaj! 100221
Sispaab Le Raug Hu
Tug Tub Tshwjxeeb

Xf. Davvid Vaaj Qhuabqha

Thaus Tseem Yog Nruabnub 04252010
Thawj Khub Txwjnkawm Kev Khib Kev Nrujtsiv 05162010
Lub Qhov Rooj Qheb Lawm Ua Lub Neej Ncaajnceeg 07042010
Teg Num Zaam Txim Yexus Ntshaw Dlaabtsi Ntawm Peb 100228
Pawgntseeg Example Life
Homphaj rua Kev Txhawbnqaa Xyum Yexus Tug Yaamntxwv 20050522
Them Leej Nam Tug Nqe 05092010
Tsiv Cua Dlaaj Cua Dlub

Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj Qhuabqha

Tu Vaajtswv Lub Tuamtsev
Txwjnkawm hab Nyajtxag Peb Yaam Xwm Txheej
Txwjnkawm Kev Pw Uake Leej Nam Kws Zoo
Ua Koj Tegnum Kuas Tav Tsevneeg Kws Tau Koobmoov 04112010
Uatsaug, Kuv Nam! 11072010 Txivtsev Yuav Ua Lub Neej Zoo Lecaag 19062011
Uatsaug, Kuv Txiv! 11142010 Vaajtswv Caw Peb Lug 022001
Uatsaug, Miv Zib Ntaab! 11212010 Vaajtswv Pub Muaj Kev Tswjfwm 020227
Uatsaug, Rua Tej Mivnyuas 1228201 0 Kev Zaam Txim
Vaajtswv Txujlug Paab Tau Peb Lujhlub Ntseeg Hab Ua Num
Vaajtswv Txujlug Paab Tau Peb Ua Vaajtswv Dlejnum Tsi Thim Rov Qaab
Vaajtswv Txujlug Paab Tau…07252010 Tuabneeg Tuag hab Sawv Rov Lug
Vaajtswv Tsev Tuabneeg Dlaab Ncu Tsev
Valentine 21410 Cov Vaajtswv Xaiv Tseg 20050501
Vim Lecaag Ceev Vaajtswv Txujlug 09122010
Nyaj Xaa Moo Zoo Yog Dlaabtsi Vaajtswv Hlub Tuabneeg Txhum
Yexus Lub Npe Muaj Fwjchim 10102010 Xwmtxheej Xyu 5n6 20050529
DAVID & ABSALOM Hlub Tug Tub Tawvncauj Kev Tshaibnqhes 20050110
Ntuj Tshab073111 Xwmtxheej Nplajteb 20050306
Lulug kws Pw Sau Laav Mob091111 Xwbfwb Cuav 20050403
Ua Lub Neej Qhovrooj Qheb091811 Tug Timtswv hab Thooj Ntawv 20050612
Ibleeg Rua Ibleeg100911 Casab Rua Vaajtswv 20050123
Nyob huv Chaav Zoo Mob Tog103011 Txuj Kev Ntseeg Ruajkhov 20050227
Siv Yaam Peb Muaj Ua Neej110611 Kev Plujtuag 20050417
Yexus Lug, Lulug Cogtseg Tav121811 Moog Cuag Kws Tshuaj 20050220
Ua Yaam Khoom Pub Rua Lwmtug122511 Tsevneeg Sishlub 20021103
Kev Ua Timkhawv 22052011 Tuag Sawv Rovlug 20040416
Lulug Cogtseg Kws Tsi Rhuav 17042011 Mom Zoo Sab 20040314
Ntsuag Pawgntseeg Lub Plawv 06052011 Mom Ci Ntsaa Ab 20040328
Petus Sawv huv Tsev Lojcuj Lug 24042011 Cov Mov Cawm Txujsa 20040606
Npaaj Tam Tshab26062011 Palm Sunday 20040404
The First Valentine 02132011 Vaaj Ntsujplig Kaav 20040815
Tsaab Ntawv Kev Sishlub 07242011 Tswj Yug Kev Khib 20031019
Tswvyim 10042011 Npaaj Kuas Txhij 20031214
Tug Nqe Sis Raug Zoo 02202011 Thawjcoj&Tswvcuab 20040104
Tug Ntoo Khaublig 05292011 Vaajtswv Koobmoov 20041003
Txujlug Yug Ua Tuabneeg 01052011 Lub Mom Txujsaj 20040229
Yexus Tej Txujci 15052011 Vaajtswv Tej Cuabyeej 20040822
Kev Hloov Lub Teeb Ci 20041212
Nyob Ntawm Yug Xaiv Yexus Yog Hauvpaug Txujsa 20041226
Ob Hom Ntseeg Mom Yeebkoob Kovyeej 2004222
Kev Ua Timkhawv 22052011 Lug Cuag Tug Tswv20041128
Yug Dlua Tshab 01162011 Lub Neej Hloov Dlua Tshab20040418
Ua Neej Lawv Le Vaajtswv Txujlug010812 Txhawb Thawjcoj Zug20050103
Txhais Kutaw Kws Zoo Nkauj
Vaajtswv Tsim Nplajteb
Txuj Kev Puagntsoog Ntawm Kev Txhum
Puagntsoog Ntawm Dlej

Xh. Nchaiv Teeb Xyooj Qhuabqha

Txuj Kev Tsi Sis Totaub FreeFromSin
Tug Ntoo Khaublig God_Is_Worthy
Nub Tsausntuj Tshaaj Holiness_of_God
Zoo Puvnpo Dlim Ntawm Kev Txhum
Txivneej! Fwm Yexus Vaajtswv Yog tug Tsimnyog
Txivneej Ncaajnceeg Vaajtswv Txuj Kev Dlawbhuv
Txivneej hab Tsevneeg Leejtxiv Lub Luag
Txivneej hab Pawgntseeg Vaajtswv Npaaj Kev Lujhlub
Txivneej hab Lub Ntuj Txoj Moo Zoo 032110
Txajnrig Ntawm Lub Npe Yexus Health Diet 20050318
Vaajtswv Cov Cuabyeej Ua Rog 1 Kev Rho Minyuam 20050320
Vaajtswv Cov Cuabyeej Ua Rog 2 Tsovrog Kev Txwjnkawm 20040919
Vaajtswv Cov Cuabyeej Ua Rog 3 Cov Aav Zoo 20041219
Vaajtswv Tej Teejtug

Lwmtug Qhuabqha

Vaajtswv Ntsujplig
Kovyeej Kev Simsab 20040321 Luj Hlub Rua Kev Muab Nyajtxag- Kx. Vaam Tub Hawj
Leejtxiv 20040321 Tug Txivneej Kws Ntseeg Vaajtswv-Txawj Yag Muas
Ua Neej Kuas Hum Vaajtswv Sab 12062011-Txawj Yag Muas
Moving Forward-Txawj Yag Muas
Yaam_Taavkev-Xf. Tseeb Vaaj
Yaam Zoo Dlhau Lawm Nrhav Yaam Tshab-Kx. Nkaajtsu Lis
The True Discipleship-Kx. Txawj Riam Xyooj
Tug Ntseeg thiab Txoj Cai 08202010-Kx. Txawj Teev Vaj
Tug Ntseeg Tseeb-Kx. Txawj Teev Vaj
Ua Neej Nrug Vaajtswv Sisraug Zoo 03142010-Daniel Thoj
Ua Lub Teeb Kws Ci 06272010-Daniel Thoj
Tuav Neegtxoob Taug Neegneev 0820201-Kx. Xeev Neeb Hawj
Kev Xaa Moo Zoo Tseemceeb 07072011-Kx. Xeev Neeb Hawj
Tug Ntseeg Tag 2-Kx. Nyiaj Vaj Vaj
Tug Ntseeg Tag-Kx. Nyiaj Vaj Vaj
Txoj Kev Sib Hlub-Kx. Vam Txoov Lis
Zais Kev Txhum-Kx. Vam Txoov Lis
Kev Npausuav-Kx. Vam Txoov Lis
God Free to Do
Kev_Ntseeg-Kx. Nom Lwm Kwm
Vaajtswv Txuj Kev Chim
Maub Tawm Huv Lub Sab-Kx. Meej Muas
Muab Tau Nyaj Lug Ntawm Sab Dlawbpaug-Kl. Xaiv Ntaaj Hawj
Xob Sisnrauj-Kx. Nom Pov Vaj
Txua Nkoj Cawm Txujsa-Kx. Npla Txoov Vaaj
Kev Ua Neej Lle Txhoov Dlog 03282010-Kx. Npla Txoov Vaaj
Txhawb Zug Mission 012012Kx. Yauhaas Yaaj
Mission Yog Dlaabtsi Kx. Yuahaas Yaaj
Txuj Kev Txwjnkawm Rov Qaab Tuaj Kx. Num Nyaj Hawj
Neej Qub hab Tshab Tswv Ntaaj Thoj
Leejtxiv Kws Zaam Tau Txim Tswv Ntaaj Thoj
Lub Neej Yug Dua Tshiab, Timothy Lao
Nqegpeev Kev Ntseeg, Ntsuab Rwg Thoj
Peb Tseemceeb Rau Vajtswv, Timothy Lao
Kev Hlub, Xf. Tsaav Thoj
Kev Ntseeg Lojhlob Licas 20040718 Kx Txhiaj Kum New
Yug Dlua Tshab20050508, Tshuas Tooj New
Tug Xamalis Sab Zoo 20051009 Kx Nchaiv Neeb

Lug Qhuabqha/Nkauj (Sermons & Hymns)

In order for you to be able to listen to the songs and sermons on our website, you will need to make sure you have at least Flash Player 7. If not, download it here.