GHAC History

Pawgntseeg Grace Hmong Alliance Church (GHAC) rhawv muaj thaus lub 8 hli, xyoo 1980 lug. Thaus ntawd peb cov tswvcuab muaj 8 yig kws yog cov tub ntseeg Vaajtswv lawm hab muaj 7 yim yog cov tseem tsi tau ntseeg tabsis tuaj koom nrug cov ntseeg uake; taagnrho yog 15 yim. Lub sijhawm nuav cov thawjcoj coj suavdlawg tuaj pehawm Vaajtswv uake rua huv tej tsev qaablawj (basement). Thaus pum hastas cov ntseeg kub sab rua Vaajtswv teg dlejnum lawm, cov thawjcoj txha le moog thov tau peb cov C&MA ib lub tuamtsev nyob rua ntawm txuj kev N. 60th St. & W. Congress St. lug pehawm Vaajtswv mas txha le pib muaj pawgntseeg txij thaus ntawd lug. Huv qaab nuav yog keebkwm hab qee yaam kev lujhlub ntawm pawgntseeg:

With the divine grace of God, Grace Hmong Alliance Church (GHAC) was established in August of 1980. At its inception, GHAC consisted of 15 families who gathered for Sunday services in the basements of their respective homes on a weekly basis. As the church community began to flourish and expand, the leaders recognized the need for a larger space. In response, they secured a rental of a former Christian & Missionary Alliance church located at N. 60th St. & W. Congress St., providing a suitable environment to accommodate the growing numbers of worshippers at Grace.

Xyoo 1980

Pawgntseeg Grace Hmong Alliance Church (GHAC) raug tsimtsaa thaus lub 8 hli, xyoo 1980 lug.

Xyoo 1981

Pawgntseeg tau Kx. Paaj Ntxawg Tsab lug ua xwbfwb kws yog pawgntseeg thawj tug xwbfwb.

Xyoo 1982

Elmbrook Church tuaj paab pawgntseeg hab tau tsi ntev tomqaab tau lub tuamtsev nyob rua ntawm txujkev 24th & Scott rua pawgntseeg siv. Tabsis tuab lub sijhawm nuav Kx. Paaj Ntxawg Tsab tau txaavchaw moog nyob rua lwm qhov lawm. Ntu nuav cov ntseeg nyob Joliet hab Dixon, Illinois tau ntshais chaw lug nyob rua huv Milwaukee hab ib txha lug zwm ua tswvcuab. Lub sijhawm nuav pawgntseeg muaj ze le ntawm 60 yim.

Xyoo 1983

Kx. Txooj Suav Yaaj lug ua xwbfwb. Thaus nuav pawgntseeg pib muaj tej phaab xws le Txivtsev, Namtsev hab Hluas lawv le C&MA kev tswjfwm.

Xyoo 1986

Pawgntseeg tsim muaj tsaab ntawv xuvxwm “Lub Moo Zoo” (LMZ) tshaajtawm Vaajtswv txuj Moo Zoo rua cov ntseeg hab cov tau ntseeg Vaajtswv. LMZ xaus rua xyoo 1988.

Xyoo 1988

Elmbrook Church muab lub tuamtsev pub dlawb rua pawgntseeg hab kuas tso cai rua cov Los Tsuas nrug siv.

Xyoo 1989

Pawgntseeg tog Kx. Num Tuam Vaaj tsev tuabneeg lug ua xwbfwb. Xyoo nuav pawgntseeg tsim muaj kev tshaajtawm txuj Moo Zoo huv xuvtooj cua rua huv Milwaukee. Tuab lub sijhawm nuav Kx. Txooj Suav Yaaj hab 3-4 tug txwjlaug tawm moog tsim tsaa pawgntseeg miv New Life Hmong Alliance Church lawm.

Xyoo 1992

Pawgntseeg pumzoo nrhav dlua ib lub tuamtsev luj hab muaj chaw nreg tsheb kuas txaus, vim ntu nuav cov tswvcuab coob heev hab lub tuamtsev tsi txaus nyob lawm. Cov tsaavxwm txhaj le tsaa muaj paab Kaavxwn Nrhav Tuamtsev npaaj rua kev yuav tuamtsev tshab.

Xyoo 1993

Kx. Num Tuam Vaaj tsev tuabneeg tshais chaw moog nyob rua pawgntseeg Georgia lawm. Txug rua lub 7 hli, Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj lug ua Thawj Xwbfwb rua pawgntseeg txug lub 10 hli 1994. Lub 11 hlis, Hmong District coj Kx. Ntxoov Xeeb moog tshuaj phoo Vaajlugkub nyob rua Denver, CO lawm.

xyoo 1994

Kx. Tswv Ntaaj Koo tsev tuabneeg lug ua xwbfwb Paab rua pawgntseeg txug rua xyoo 1999, Kx. Tswv Ntaaj Koo le tshais chaw moog nyob rua pawgntseeg Seattle, WA lawm.

Xyoo 1996

Pawgntseeg tog Xh. Eley Muas lug ua Xwbfwb rua cov hluas ze le ib xyoos.

Xyoo 1998-June 2006

Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj rov lug ua Thawj Xwbfwb rua pawgntseeg moog txug rua lub 6 hli xyoo 2006.

Xyoo 2000

Pawgntseeg yuav tau St. Lawrence lub tuamtsev (2604 W. Orchard St.) lug pehawm Vaajtswv. Tug nqe yog $990,000.00 ntxiv rua nqe leg ntaub ntawv (Closing Costs). Tau tsi ntev tomqaab pawgntseeg tog tau Kx. Nchaiv Tuam Hawj lug ua xwbfwb Paab pawgntseeg txug rua xyoo 2001. Dlhau ntawd, cov tsaavxwm tsaa muaj paab kaavxwm School Planning Committee lug nrhav txuj ncaujke tsim tsaa lub tsev kawm ntawv.

Xyoo 2001-2010

Pawgntseeg tog tau Xh. Nchaiv Teeb Xyooj lug ua xwbfwb rua cov hluas 2001 hab Kx. Nchaiv Tuam Hawj tsev tuabneeg tshais chaw rov moog nyob rua Kansas lawm. Xh. Nchaiv Teeb ua xwbfwb rua cov hluas lug txug rua 3/15/2010 ces obtug txha tawm moog kawm Vaajtswv Txujlug ntxiv lawm.

Xyoo 2002

Pawgntseeg tog tau Kx. Nkaajlev Vaaj lug ua Xwbfwb Paab (Assistant Pastor) txij lub Feb. 1st, 2002. Ua kevcai cob xwbfwb rua pawgntseeg yog thaus February 3rd 2002. Lug txug rua xyoo 2009 pawgntseeg pum zoo muab Kx. Nkaajlev hloov ua xwbfwb tu cov ntseeg (Care Pastor), hab Kx. Nkaajlev tseem ua xwbfwb rua pawgntseeg lug txug najnub nua.

Xyoo 2004-2010

Milwaukee Public Schools Board of Education tso cai rua pawgntseeg lub tsev kawm ntawv Hmong American Peace Academy, Ltd. ua Charter School. Peb tau qheb lub tseb kawm ntawv nuav lub 9 hlis xyoo 2004 lug. Lug txug rua 8 hli xyoo 2010, lub tsev kawmntawv nuav tau luj hab chaw tsi txaus rua cov mivnyuas kawm ntawv lawm, puab txha tawm hab tsi siv pawgntseeg lub tsev ua tsev kawmntawv lawm.

Xyoo 2006-2016

Pawgntseeg coj Kx. Vaam Choj Lis lug ua Thawj Xwbfwb tomqaab Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj su (retired) kev ua xwbfwb rua pawgntseeg rua lub 6 hli xaus. Kx. Vaam Choj pib ua dlejnum thaus 8/2006 txug 12/31/2016 kws yog tau 10 xyoo 5 hlis.

Xyoo 2008-2010

Pawgntseeg tau npaaj nrhav ibtug xwbfwb lug ua xwbfwb rua saab kev cobqha thwjtim (Disciplemaking Ministry). Yog le ntawd, pawgntseeg txha coj Xf. Tseeb (Jay) Vaaj lug ua xwbfwb Phaab Kev Kawm Txuj (DM) rua pawgntseeg. Xwbfwb Tseeb tau lug pib ua dlejnum paab pawgntseeg rua saab cobqha thwjtim (DM) txij January 1, 2009 lug xaus December 31, 2010.

Xyoo 2010-2018

Pawgntseeg tau txais Xf. David Vaaj lug ua xwbfwb rua cov hluas hloov Xh. Nchaiv Teeb chaw txij le 4/21/2010 (Nub cob xwbfwb David ua xwbfwb rua cov hluas yog 5/23/2010). Xf. David ua xwbfwb rua cov hluas lug txug rua 2/28/2018 ces nwg su hab moog kawm ntawv ntxiv lawm.

Xyoo 2013

(2/16/2013) Pawgntseeg pum zoo rhais pawgntseeg lub tuamtsev moog rua qhov chaw tshab, yog tas muaj tug yuav pawgntseeg lub tuamtsev.

Xyoo 2014

(6/4/2014) Pawgntseeg tau muab lub tuamtsev muag hab tawm moog nrhav yuav dlua lub tuamtsev tshab. Txij nub kws pawgntseeg muab lub tuamtsev muag lawd, pawgntseeg ho moog nrhav qev tuamtsev rua pawgntseeg pehawm Vaajtswv moog txug nub nrhav tau tuamtsev tshab. Thawj qhov chaw kws pawgntseeg moog qev pehawm Vaajtswv yog New Life Hmong Alliance Church (2330 W Scott St, Milwaukee, WI 53204). Peb pehawm Vaajtswv ntawm qhov chaw nuav 1 hlis (June 8, 15, 22, 29, July 6, 2014). Qhov chaw 2 yog Hmong American Peace Academy (HAPA) lub tsev kawmntawv (4601 N. 84th St. Milwaukee, WI 53225). Qhov chaw nuav peb pib pehawm Vaajtswv txij limtam 2 ntawm lub July, 2014 lug txug January 21, 2018.

Xyoo 2016

Pawgntseeg tau thov ntawv ua xwbfwb paab xwbfwb hluas rua Xh. Andrew Cha lug xaus rua 2016.

Xyoo 2014-2017

(December) Pawgntseeg tau nrhav ib qhov chaw ua dlejnum rua pawgntseeg, nyob rua lub zog Brookfield. Qhov chaw nyob yog 14665 W Lisbon Rd., Brookfield, WI 53005.

Xyoo 2017-2022

Pawgntseeg tau tog Kx. Yuhaas Yaaj lug ua thawj xwbfwb rua pawgntseeg txij thaus November 1, 2017 txug August 19th 2022. Ua kevcai cob xwbfwb rua pawgntseeg yog thaus November 4th, 2017. Lub sijhawm tsi muaj tug thawj xwbfwb, pawgntseeg muab Kx. Nkaajlev Vaaj ua tug sawvcev thawj xwbfwb txug thaus nrhav tau tug thawj xwbfwb.

Xyoo 2018

Pawgntseeg tau yuav lub tuamtsev ntawm 4400 N Mayfair Rd, Wauwatosa, WI 53225. Hab pawgntseeg tau tshais chaw ntawm HAPA lug pehawm Vaajtswv thawj zag rua lub tuamtsev nuav thaus January 28th, 2018. Lub tuamtsev nuav peb yuav ntawm ib pawgntseeg tawv dlawb, tug nqe yog $1,900,000.00.

Peb ua Vaajtswv tsaug kws Nwg tau coj pawgntseeg uantu zug lug, hab Nwg tseem pub lub tuamtsev nuav rua peb tau ua chaw pehawm Nwg hab ua Nwg tegnum. Suav txij thaus peb muab peb lub qub tuamtsev muag lug txug rua thaus peb yuav tau lub tshab nuav yog 3 xyoos hab 7 hli.

Xyoo 2020

Pawgntseeg tog Xh. Ntxoov Fwj Vaj lug ua xwbfwb paab cov hluas rua pawgntseeg txij thaus 1/1/2020 moog. Ua kevcai cob xwbfwb rua pawgntseeg yog thaus January 5th, 2020.

Xyoo 2023

Pawgntseeg tog Dr. Xeev Ntxawg Xoom lug ua thawj xwbfwb rua pawgntseeg txij thaus 1/1/2023 moog. Ua kevcai cob xwbfwb rua pawgntseeg yog thaus January 22nd, 2023.