“Furthermore, you shall select out of all the people able men who fear God, men of truth, those who hate dishonest gain; and shall place these over them as leaders of thousands, of thousands, of fifties and of tens.”

- Exodus 18:21

Mission Statement for Alliance Men

“Men! Living the Call of God”

Bible Verse: Ua lub neej lawvle Vaajtswv tau pub koobmoov rua txhua tug ntseeg (Living the call of Christ ) – 1 Cor 12:4-6

Yog ib lulug nquahu rua cov txivtsev suavdlawg kuas sawv lug ua lub neej lawvle Vaajtswv tau hu peb lug ua tug coj lub cuab lub yig, coj pawgntseeg, coj lub zejzog, coj lub tebchaws, coj lub qaabntuj. Cov txivtsev, ua tuabzoo xaav mas yog ib lub nraa luj kawg le tag. Lulug nug ces yog le nuav: Peb puas tau ua lub neej lawvle lub meejmom ntawd? 

Tej zag Vaajtswv yuav tsi tau hu kuv lug coj pawgntseeg, Nwg tsuas hu kuv lug coj kuv lub cuab lub yig xwb, tabsis Vaajtswv yuav hu koj lub coj koj lub cuab lub yig, coj pawgntseeg, coj lub zejzog, lossis coj lub teb lub chaw. Ua tuabzoo xaav saib Vaajtswv hu koj lug ua dlaabtsi thaus koj tseem ua taug nuav ces cale ua.

Vision Statement:

Men! Living the Call of God Through Building Relationship with One-another

Cov phoojywg txivtsev, lub zeemmuag kws xaav pum ntawm cov txivtsev yog kuas peb “Ua Lub Neej Lawvle Vaajtswv Hu Lug Ntawm Kev Ibleeg Nrug Ibleeg Sis Raug Zoo”. Tsuas lug ntawm kev ibtug nrug ibtug sis raug zoo peb txha le yuav sissau ua tau ib lub zug luj lug coj suavdlawg kuas ua neej tau lawvle Vaajtswv tau hu peb lug ua.

AM Team

 • Ntxoov Kaim Hawj (Alliance Men Chair)
  4211 W. Fairmount Ave.
  Milwaukee, WI. 53209
  414-507-9218
  Kpherr2gether2014@yahoo.com

 • Vang Thong Lee (Va Thoog Lis)- Co-Chair
  11000 Calumet Road
  Milwaukee, WI. 53224
  414-202-5397
  Vthonglee123@aol.com

 • Tou Her (Ntxoov Maas Hawj)- (Secretary)
  7409 W. Carmen Ave.
  Milwaukee, WI. 53218
  414-232-2425
  tubmaashawj@gmail.com

 • Michael Xiong- Treasure
  6227 N. 106 th St.
  Milwaukee, WI. 53225
  414-514-2103
  michaelxiong@gmail.com

 • Kwong Lee- (Event Coordinator)
  5932 N. 99 th St.
  Milwaukee, WI. 53225
  414-243-1313
  Kwonglee12345678@live.com

 • Dao Vang (Suav Ntaub)- (Outreach Coordinator)
  4185 S. 122 nd St.
  Greenfield, WI. 53228
  414-617-5567
  Padaubt62@yahoo.com

 • Mong Teng Yang (Moo Teeb)- Alliance Men Praise & Worship Coordinator
  5620 S. 25th St.
  Milwaukee, WI 53221
  414-750-5159
  mongtengyang@yahoo.com

 • Rev. John Yang (Kxf. Yuhaas)- Advisor
  4450 N. Mayfair Road
  Wauwatosa, WI. 53225
  262-895-5512 (C)
  revjohn@ghalliance.org

 • Rev. Nkangle Vang (Kxf. Nkaajlev)- Advisor
  10940 W Congress St
  Wauwatosa, WI. 53225
  414-514-5671
  nkanglevang@ghalliance.org