“I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.”

- Philippian 3:14

Mission Statement for Alliance Men

“Men! Living the Call of God”

Bible Verse: Ua lub neej lawvle Vaajtswv tau pub koobmoov rua txhua tug ntseeg (Living the call of Christ ) – 1 Cor 12:4-6

Yog ib lulug nquahu rua cov txivtsev suavdlawg kuas sawv lug ua lub neej lawvle Vaajtswv tau hu peb lug ua tug coj lub cuab lub yig, coj pawgntseeg, coj lub zejzog, coj lub tebchaws, coj lub qaabntuj. Cov txivtsev, ua tuabzoo xaav mas yog ib lub nraa luj kawg le tag. Lulug nug ces yog le nuav: Peb puas tau ua lub neej lawvle lub meejmom ntawd? 

Tej zag Vaajtswv yuav tsi tau hu kuv lug coj pawgntseeg, Nwg tsuas hu kuv lug coj kuv lub cuab lub yig xwb, tabsis Vaajtswv yuav hu koj lub coj koj lub cuab lub yig, coj pawgntseeg, coj lub zejzog, lossis coj lub teb lub chaw. Ua tuabzoo xaav saib Vaajtswv hu koj lug ua dlaabtsi thaus koj tseem ua taug nuav ces cale ua.

Vision Statement:

Men! Living the Call of God Through Building Relationship with One-another

Cov phoojywg txivtsev, lub zeemmuag kws xaav pum ntawm cov txivtsev yog kuas peb “Ua Lub Neej Lawvle Vaajtswv Hu Lug Ntawm Kev Ibleeg Nrug Ibleeg Sis Raug Zoo”. Tsuas lug ntawm kev ibtug nrug ibtug sis raug zoo peb txha le yuav sissau ua tau ib lub zug luj lug coj suavdlawg kuas ua neej tau lawvle Vaajtswv tau hu peb lug ua.

AM Team

 • Ntxoov Maas Hawj (Alliance Men Chair) – am.chair@ghalliance.org

 • Mong Teng Yang – Co-Chair

 • Leng Lao – (Secretary) 

 • Suav Ntaub Vaaj – Treasurer

 • Mong Teng Yang (Moo Teeb)- Alliance Men Praise & Worship Coordinator
  414-750-5159
  mongtengyang@yahoo.com

 • Sherzong Yang – Sunday School Coordinator

 • Kx. Xeev Ntxawg Xoom – Ex Officio

 • Rev. Nkangle Vang (Kxf. Nkaajlev)- Advisor
  414-514-5671
  nkanglevang@ghalliance.org

 • Ntxoov Kaim Hawj – Advisor