HKM Phoo Nkauj Hu Qhuas Vaajtswv 1997 hab 2012

Cov Ntseeg Yexus Phoo Nkauj 2012 (Tsi Nrug Cimsuab hab nyag nyob muaj nyag zaaj)

Peb muab HKM Phoo Nkauj Qub (1997) hab Tshab (2012) kaw tau ua suab tso rua nraagqaab nuav lawm.

Phoo tshab nuav hu taagnrho txhua nqai rua lawm. Yog leejtwg tsi muaj phoo tshab nuav ces moog siv phoo qub nyob nraag qaab. Koj nas tshooj lossis zaaj twg ces zaaj ntawd yuav nrov rua koj noog.

YouTubeYog leejtwg xaav xyum hab kawm lawv le Karaoke (hu nrug nkauj) ces moog nrhav huv YouTube los kuj muab tso rua huv lawm hab. Tabsis taamsim nuav tseem tso tsi tau taag. Nas qhov nuav YouTube. Thaus nyob huv Youtube ces ntaus GHAChurch Yexus ces tawm cov nkauj Karaoke.

Yog leejtwg xaav Noog Nyeem Vaajtswv Txujlug txhua nub moog ib lub xyoos kuas taag phoo Qub hab Tshab ces moog saib hab subscribe huv youtube ces peb yuav xaa txhua nub thaus 6:00AM tuaj. Nas qhov link nuav: Noog Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Suab Lug Moob

Tej Tshooj Nkauj (Phoo Tshab 2012):

* Zaaj nkauj kws muaj lub cim (*) nuav yog hu lub suab lawv le zaaj Nplog lossis zaaj Thaib (original notation)

HKM Phoo Nkauj Qhuas Vaajtswv 1997

Cov nkauj nraagqaab nuav yog hu lawv le HKM Phoo Nkauj Qhuas Vaajtswv kws ua tav rua xyoo 1997. Yog leejtwg tsi muaj phoo tshab taamsim nuav 2012 ces siv cov nraagqaab nuav los tau, tabsis cov nraagqaab nuav tsuas hu feem ntau 2 nqai xwb. Yog zoo los moog yuav phoo tshab xyoo 2012 lug hu lawv le phoo tshab sau toj nuav.

Yog koj lub computer qheb/tso tsi tau cov nuav noog nua ces koj noog cov kws peb muab tso lwmqhov los tau. Koj nas qhov nuav (Flash Player HKM Phoo Nkauj 1997) ces moog txug tod.

Tej Tshooj Nkauj:

Zaaj 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022,
023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 35, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044,
045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066,
067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088,
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098*, 099, 100*, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385*,
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435.

* Zaaj nkauj kws muaj lub cim (*) nuav yog hu lub suab lawv le zaaj Nplog lossis zaaj Thaib (original notation)

Txheejtxheem Npe Tej Zaaj Nkauj:

Cov npe nkauj nraagqaab nuav yog tso lawv le tug tsajntawv ntawm zaaj nkauj. Yog koj ncu tau zaaj nkauj thawj kaablug has lecaag ces moog nrhav ntawm kaablug kws has le ntawd. Tug lej kws nyob tom qaab lub npe nkauj yog tshooj nkauj tug lej.

Anplahaas Tug Vaajtswv-28 Muaj Dluab Tshaavntuj-175 Tshuav Ceebtsheej Ntuj Tau Zoo-383
Au, Cov Kws Ntseeg-314 Muaj Ib Nub Cov Kws Ntseeg-388 Tsi Muaj Leejtwg Paub-142
Au, Tswv Yexus Tug Kws Tsom-107 Muaj Ib Phoo Ntawv Tsimtxaj-339 Tsi Yog Peb Ua Dlejnum-250
Au, Tswv Yexus-131 Muaj Ib Tug Mivnyuas Pw Tsaug Zug-90 Tsimtsaa Pawgntseeg Sau Lub Pob-357
Au, Tswv Yexus-381 Muaj Ib Tug Tub Khai-72 Tswv Yehauvas-6
Au, Vaajtswv Yexus, Yog Kuv*385 Muaj Ib Txujkev-234 Tswv Yexus Has Tas-308
Au, Vaajtswv, Peb Leejtxiv-361 Muaj Ib Yaam Kuv Zais Tsi Tau-404 Tswv Yexus Lub Fwjchim-287
Au, Vaajtswv, Peb Tuaj Nyob Uake-371 Muaj Ib Zaaj Nkauj-225 Tswv Yexus Lub Npe Muaj Fwj-57
Ca Kev Hlub Ndlwg Huv Yug-184 Muaj Ibzag, Huv Daviv Lub Nroog-84 Tswv Yexus Lub Npe-43
Ca Kuv Lub Ncauj Qhuas Vaajtswv-411 Muaj Koj Lub Sab Lub Ntsws Pub-405 Tswv Yexus Paab Peb Dlim-108
Ca Lub Nplajteb Muaj Kev Zoo-78 Muaj Suab Hu-324 Tswv Yexus Pub Tswvyim-226
Ca Nplajteb Pum Yexus-417 Ncu Qaab Ntsoov Ua Vaajtswv-359 Tswv Yexus Taabtom Hu-325
Ca Peb Tuab Txhij Qhuas Vaajtswv-31 Noog Tug Cawmseej-258 Tswv Yexus Tau Hu-312
Ca Peb Txhawb Nqaa Vaajtswv-418 Nplajteb hab Qaum Ntuj-1 Tswv Yexus Tub Sawv Lug Lawm-133
Cale Moog Txhua Txhua Qhov-313 Nplajteb Nyob Tsi Ntev-167 Tswv Yexus Txujkev Taabncuab-151
Cale Qhuas Vaajtswv-9 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg-16 Tswv Yexus Yeej Hlub Kuv-152
Cale Qoj Lub Nkauj Nog Ncaas-428 Nraag Ntej Kuv Ntshaw Phoojywg-224 Tswv Yexus Yog Tuab Tug Vaaj-42
Cale Sawv Hab Tig Qhovntsej-94 Nraag Ntej U-230 Tswv Yexus Yog Tug Hlub Peb-156
Cale Txaav Lug –210 Nroog Npelehees*-98 Tswv Yexus Yog Tug Kws Hlub-158
Caw Mej Suavdlawg-335 Nroog Yeluxalees Tshab-393 Tswv Yexus Yog Tug Muaj Fwj-134
Cawmseej Yexus Nyob Sau Ntuj-55 Nruab Nub Kuv Pum Tshaav Ntuj-408 Tswv Yexus Yog Tug Tswv Yug-262
Cawmseej Yexus Tuag-114 Nrug Tswv Yexus Koom-232 Tswv Yexus Yog Txhua Yaam Rua-238
Cawmseej Yexus Tuag-120 Ntau Xyoo Dlhau Lug Lawm-99 Tswv Yexus, Kuv Lug Vaamkhom-154
Cog Peb Kev Ua Kwvtij-349 Ntawm Tug Tswv Yexus Lub Npe-347 Tswv Yexus, Thov Koj Noog-195
Coj Kuv Lub Neej Lawv Koj Sab-213 Ntuj Hab Nplajteb Cale Qhuas-415 Tswv Yexus, Thov Koj Paab-191
Cov Hluas Hab Cov Mivnyuas Yau-431 Nub Ib Huv Lub Xyoo Tshab-373 Tuaj Uake, Moog Uake-395
Cov Kws Ntseeg Tu Yug Lub Sab-2 Nub Kws Kuv Yuav Ncaim-291 Tub Tau Ob Txheeb Xyoo-132
Cov Kws Ntseeg Yuavtsum Tau Sis-181 Nub Kws Peb Yuav Pum-141 Tug Cawmseej Kws Muaj Fwjchim-220
Cov Kwvtij Ntseeg Suavdlawg-37 Nub Nua Peb Coj Cov Mivnyuas-302 Tug Cawmseej Lug Huv Nplajteb-121
Cov Nplej Huv Teb-310 Nub Nua Peb Suavdlawg-370 Tug Cawmseej Tau Lug Yug-87
Cov Ntseeg Cale Zoo Sab-82 Nub Nua Peb Ua Kevcai raus Dlej-300 Tug Dlej Kws Cawm Tuabneeg-283
Cov Ntseeg Lub Rooj Saablaaj-377 Nub Nua Yog Nub Tswv Yexus-130 Tug Kws Sawm Zoo-247
Cov Ntseeg Sis Koomteg-356 Nub Nua Zoo Sab-365 Tug Mivnyuas Mog-85
Cov Ntseeg Suavdlawg-58 Nu-ees, Nu-ees, Cov Yug Yaaj Nov-80 Tug Muaj Kev Hlub-183
Cov Ntseeg Yexus Yeej Yog Ib Tse-348 Nwg Lub Npe Zoo Kawg Nkaus-401 Tug Ntseeg Yuavtsum Hlub Vaaj-186
Cov Ntseeg Yexus Yog Tubrog-271 Nwg Muab Ntseg Hab Mov-284 Tug Quaspuj Kws Nyag Kov Yexus-281
Cov Pejxeem Huv Nroog Xi-oos-49 Nwgnuav Kuv Lug Ntseeg Yexus-231 Tug Tswv Yexus Lug Nrug Peb-282
Cov Timtswv Ntuj Qhuas Vaajtswv-22 Nwgnuav Kuv Nrug Tswv Yexus-153 Tug Tswv Yexus Lug Nyob Nplaj-116
Cov Tub Khai Nyob Puag Sau Ntuj-69 Nwgnuav Kuv Pum Yexus Cov-117 Tug Tswv Yexus Qha Cov Thwjtim-106
Cov Tub Khai Sau Ntuj Yaa Lug-74 Nwgnuav Kuv Tau Nov-263 Tug Tswv Yexus, Kuv Lug Cuag-331
Cov Tubrog Kws Qaug Dlaabndlub-277 Nyob Ntawm Tswv Yexus-172 Txaav Moog Nyob Ze Vaajtswv-196
Dlaabtsi Ua Rua-190 Nyob Puag Huv Kuv Lub Sab-170 Txawm Yog Kuv Has Tau-185
Dlawbhuv, Dlawbhuv, Dlawbhuv-407 Nyob Puag Sau Ibntaa Ntuj-81 Txawm Yog Peb Nyob Qhov Twg-432
Fwm Yexus Tug Kws Yog Vaaj-44 Nyob Sau Ntuj Zoo Dlua Ndlais-384 Txhawb Nqaa Vaajtswv-19
Hunkauj Txhawbnqaa Tug Tswv-389 Nyob Tog Tswv Yexus-223 Txhua Tug Kws Yog Yexus Tubrog-273
Ib Feem Kaum-203 Nyob Ze Ntawm Tug Khaublig Ntoo-279 Txhua Txhua Tug Puavleej-266
Ib Nub Txujkev Phem Lug Puv-118 Peb Ca Sab Rua Tswv Yexus-252 Txhua Yaam Tsaav Nyob Nplajteb-413
Ib Nub Txujsa-289 Peb Cov Kws Yog Yexus Tub Txib-212 Txhua Yaam Txhua Tsaav-205
Ib Puas Yaam Tsaa Kws Vaajtswv-423 Peb Cov Ntseeg Tswv Yexus-251 Txujkev Sis Yuav-363
Ibtug Quasyawg Raug Luas Muab-124 Peb Cov Ntseeg Tswv Yexus-353 Ua Kevcai Raus Dlej-301
Ibpuas Yaam Tsaav-35 Peb Cov Ntseeg Yexus-265 Ua Koj Tsaug, Tswv Yexus-422
Ibtaag Mo Lub Zog Npelehees-77 Peb Cov Ntseeg Yuavtsum Sis Koom-346 Ua Lecaag Peb Txomnyem Ualuaj-332
Kev Hlub Ndlwg Moog-180 Peb Fij Tug Mivnyuas Nuav-303 Ua Tsaug Leejtxiv-402
Kev Pluj Kev Tuag Kov Tsi Yeej-127 Peb Fwm Vaajtswv-24 Ua Tuabneeg Yuavtsum Ntseeg-337
Kev Sis Hlub Yog Txuj Kevcai-179 Peb Hawm Hab Qhuas Koj Lub Npe-38 Ua Vaajtswv Dlejnum-350
Kev Sis Hlub Yog Txuj Kevcai-182 Peb Ib Tsoom Ntseeg-364 Ua Vaajtswv Teg Dlejnum-211
Kev Tsaus Ntuj Lug Puv Nplajteb-336 Peb Lub Txim-269 Ua Vaajtswv Tsaug-10
Kev Txaug Kev Txhum-246 Peb Moob Noj Pebcaug-372 Ua Vaajtswv Tsaug-427
Kev Txhawb Nqaa Vaajtswv-410 Peb Muaj Ib Txuj Moo Zoo-315 Vaaj Leejtxiv, Kuv Tug Tswv-209
Koj Cale Lug Cuag-338 Peb Noj Tsab Pebcaug-368 Vaaj Leejtxiv Tug Kws Nyob Sau-004
Koj Muaj Fwjchim-425 Peb Npaaj Tog Yexus-135 Vaaj Leejtxiv, Kuv Qhuas Koj-409
Koj Yog Vaajtswv-34 Peb Nrug Yexus Moog Kev-242 Vaaj Leejtxiv, Peb Qhuas Koj-14
Kuas Nplajteb Cale Nyob Ntsag Tu-59 Peb Suavdlawg Koom-351 Vaaj Leejtxiv, Thov Koj Lug-198
Kuv Ca Sab Hab Lug Ntseeg-290 Peb Suavdlawg Qhuas Vaajtswv-11 Vaaj Ntsujplig Dlawbhuv-63
Kuv Ca Sab Rua Tug Tswv Yexus-264 Peb Suavdlawg Yog Yexus Cov Tub-272 Vaaj Ntsujplig Muab Txujkev Zoo-419
Kuv Dlhuav Kuv Lub Neej Qub-163 Peb Suavdlawg Yuavtsum Nyeem-342 Vaaj Ntsujplig, Thov Coj Kuv-65
Kuv Hawm Tug Vaajtswv-60 Peb Taabtom Taug Kev-261 Vaaj Ntsujplig Tug Dlawbhuv-64
Kuv Hu Nkauj Qhuas Vaajtswv-5 Peb Tis Tug Mivnyuas Nuav Lub-306 Vaaj Ntsujplij Tshuab Paa-345
Kuv Lub Sab ‘Aw-047 Peb Tsi Muaj Yaam Tsimtxaj-204 Vaaj Yexus Muaj Fwjchim-52
Kuv Lug Cuag Tswv Yexus-398 Peb Tuabneeg Tau Txais Tshaavntuj-36 Vaajtswv Hab Peb Tug Tswv-40
Kuv Lug Ntseeg Vaajtswv-233 Peb Tuaj Sawv Ntawm Vaajtswv-376 Vaajtswv Hlub Tuabneeg-147
Kuv Muab Tug Mivnyuas Nuav Fij-307 Peb Tuaj Ua Koobtsheej-95 Vaajtswv Kaav Txhua Lub Teb-400
Kuv Muaj Kuv Lub Cev-256 Peb Tuaj Uake-366 Vaajtswv Leejtub Kws Nyob Sau-41
Kuv Muaj Zoo Vaaj Zoo Tsev-112 Peb Ua Ib Ke noj Rooj Mov-294 Vaajtswv Lub Ceebtsheej Ntuj-382
Kuv Naj Nub Pheej Xaav Txug-360 Peb Ua Vaajtswv Tsaug-362 Vaajtswv Muaj Tswv Yexus Tsaa-421
Kuv Nov Puab Qha Txujkev Zoo Sab-162 Peb Vaajtswv Ntuj Tug Muaj Fwj-414 Vaajtswv Ntuj Tug Kws Muaj Fwjchim-30
Kuv Nov Tswv Yexus Lub Suab-219 Peb Yog Cov Ua Vaajtswv Dlejnum-320 Vaajtswv Pawg Ntseeg-358
Kuv Ntseeg Tswv Yexus-228 Peb Yog Tswv Yexus Cov Tubrog-275 Vaajtswv Qha Nwg Txujlug-387
Kuv Ntseeg Tug Tswv Yexus-240 Peb Yuav Tau Taug Kev-379 Vaajtswv Saib Ntshis-305
Kuv Ntseeg Yexus-249 Pehawm Tug Vaajntxwv-25 Vaajtswv Tau Foom Koobmoov-374
Kuv Ntshaw Vaajtswv-235 Pehawm Vaajtswv Ntawm Kev Zoo Sab-27 Vaajtswv Tau Nchuav Txujkev Xyivfaab-83
Kuv Nyam Pav Rua Suavdlawg-317 Phoontawv Tshab Hab Phoontawv-340 Vaajtswv Tau Nqeg Lug*100
Kuv Qhuas Kuv Tug Vaajtswv-32 Pum Kev Kaaj Nrig-96 Vaajtswv Tau Tso Yexus Lug-412
Kuv Qhuas Vaaj Leej-txiv-434 Qha Yexus Txujkev Sawv Lug-129 Vaajtswv Tau Xaiv Kuv-146
Kuv Qhuas Vaajtswv Tug Muaj…-33 Qhuas Nwg! Qhuas Nwg!-53 Vaajtswv Teem Ib Nub Tseg Ca-375
Kuv Qhuas Vaajtswv-12 Qhuas Nwg, Qhuas Nwg, Qhuas Nwg-17 Vaajtswv Tsaa Yexus Lug-56
Kuv Taabtom Hu Nkauj-424 Qhuas Tug Mivnyuas Yaaj-54 Vaajtswv Tsim Lub Nplajteb-253
Kuv Tau Nrug Vaajtswv-160 Qhuas Vaaj Leejtxiv, Vaaj Leegtub-7 Vaajtswv Tso Moo Zoo-193
Kuv Tau Xaiv Vaajtswv-214 Qhuas Vaaj Leejtxiv-406 Vaajtswv Tso Nwg Leejtub-97
Kuv Tau Zoo Nyob Kaaj Sab-178 Rau Sab Ntso Ua Dlejnum-206 Vaajtswv Tug Dlejsab-217
Kuv Thov Tug Tswv Yexus-192 Rov Qaab Pav Rua Kuv Noog-343 Vaajtswv Tug Mivnyuas Yaaj-109
Kuv Tsi Paub Uacaag-145 Sab Noobneej-255 Vaajtswv Tug Muaj Fwjchim-15
Kuv Qhov Muag Tsi Tau Pum Dlua-420 Sau Ceebtsheej Nrug Vaajtswv Nyob-392 Vaajtswv Txujkev Hlub-149
Kuv Tub Nov Tswv Yexus Hu Kuv-222 Sau Ntuj Ceebtsheej-391 Vaajtswv Txujlug Pev Le Lub Vaaj-344
Kuv Tub Raug Kev Txomnyem-161 Sau Tug Caag Kws Vaajtswv Cog –354 Vaajtswv Txujlug Tshwmsim-50
Kuv Tub Tau Txais-157 Sawvntxuv Ntuj Nyavnyuas Kaaj-45 Vaajtswv Txujlug-341
Kuv Tug Cawmseej-201 Sis Hlub Sis Paab-189 Vaajtswv Yog Lub Pobzeb-221
Kuv Tug Kwvluag-229 Siv Dlaabtsi Ua Vaajtswv Dlejnum-208 Vaajtswv Yog Tug Kws Dlawbhuv-26
Kuv Txaav Ze Zujzug-166 Suavdlawg Uake-433 Vaajtswv yog Tug Tswv Yug Zoo-399
Kuv Txais Yuav Tswv Yexus-267 Suavdlawg Zoo Sab Kawg-115 Vaajtswv, Koj Muaj Sab Luj Sab-396
Kuv Txhus Caug Ndlua Thov-202 Taag Kev Ca Sab Lawm Lov?-280 Vaajtswv, Koj Yeej Yog Tug Kws-13
Kuv Ua Lub Neej Kws Qhuav Sab-168 Taag Kuv Lub Neej-215 Vaajtswv, Koj Yog Peb Tug-20
Kuv Ua Neej Ces Raug Kev-176 Tej Mivnyuas-304 Vaajtswv, Kuv Tug Fuabtais-3
Kuv Xaav Paub Tseeb-260 Thau U Kuv Ua Lub Neej Dligmuag-165 Vaajtswv, Nwgnuav-73
Kuv Yua Tau Moog Txug-394 Thaum Kuv Lub Sab-288 Vaajtswv, Thov Koj Pub-187
Kuv Yuav Ca Sab-245 Thaus Koj Txujkev Raug Cua-254 Vaajtswv, Thov Koj-18
Kuv Yuav Moog Sau Ntuj Kaag-293 Thaus Kuv Nyob Ze Vaajtswv-171 Vaajtxwv Fuabtais Cob Chij-276
Kuv Yuav Pehawm-21 Thaus Kuv Txhus Caug-194 Vim Lecaag Vaajtswv-143
Kuv Yuav Pov Sab Qub Tseg-164 Thaus Kuv Xaav Txug-119 Xaa Moo Zoo-323
Kuv Yuav Qha Rua Txhua Leej-316 Thaus Kws Cov Tub Yug Yaaj-67 Xaav Ua Lub Neej Hum Vaajtswv-216
Kuv Yuav Tig Saib Toj Roob-39 Thaus Kws Peb Ua Kevcai Raus Dlej-299 Xijpeem Koj Lub Sab-243
Kuv Yuav Ua Dlejnum-207 Thaus Kws Yug Muaj Kev Ceeblaaj-200 Xi-oos, Xi-oos, Nroog Xi-oos-430
Kuv Zoo Sab Ca Rua Tswv Yexus-236 Thaus Kwvtij Tshev-144 Xyoo Tshab Tawm Tuaj-369
Kuv Zoo Sab Kawg-429 Thaus Mej Lug Ntseeg Tswv Yexus-329 Yaajtswv Lub Tebchaws-390
Kwvtij Neejtsaa-326 Thaus Pawg Ntseeg Tuaj-295 Yaam Kws Peb Txhawj-268
Kwvtij Suavdlawg-380 Thaus Peb Raug Kev Mob Nkeeg-278 Yeej Tsi Muaj Leejtwg Kag Le-29
Kwvtij, Thov Caw Mej Lug-188 Thaus Puab Tua Tswv Yexus-113 Yexus Co Tubrog-270
Leejtwg Muaj Kev Txhawj Xeeb-244 Thaus Suavdlawg Tso Nplajteb Nuav-292 Yexus Coj Kuv Moog Qhovtwg-248
Leejtwg Nyob Huv Lub Nkauj Tsaj-105 Thaus Tswv Yexus Lug Tshwmsim-101 Yexus Coj Kuv-259
Leejtwg Txhwv Tau Peb Lub Txim-122 Thaus Tswv Yexus Txhwv Peb-227 Yexus Hlub Kuv, Yexus Hlub Kuv-403
Luas Muab Yexus Lub Cev Faus-126 Thaus Tswv Yexus-241 Yexus Hlub Kuv-148
Luas Muab Yexus Ntsa-110 Thaus Tug Cawmseej Ntaus Rog-128 Yexus Hlub Kuv-150
Lub Caij Txomnyem-159 Thaus Txug Nub Kws Tswv Yexus-139 Yexus Hu Peb Txhua Tug-274
Lub Sijhawm Kws Mej Thov-199 Thaus Txug Nub-136 Yexus Kuas Peb Suavdlawg-309
Lub Xyoo Laug Taajnrho Moog-367 Thaus Txujkev Kaaj Sab-177 Yexus Lub Npe Kws Kuv Tau Nov-397
Lub Zug Kws Tsi Paub Qaug-416 Thaus U Kuv Yeej Ibtxwm Dligmuag-330 Yexus Lug Rua Huv Lub Zog-104
Lug Huv Kuv Sab-328 Thaus Yexus Lug Yug-89 Yexus Lug Ua Kuv Tug Phoojywg-239
Lug Ntseeg Tswv Yexus-333 Thaus Yexus Rov Lug-140 Yexus Moog Tu Chaw Tseg-386
Lug Ntseeg Yexus-327 Thaus Yexus Yuav Rov Moog-138 Yexus Nrug Nwg Cov Thwjtim-111
Lug Tsev, Lug Tsev-334 Thaus Yug Muaj Kev Txomnyem-286 Yexus Sawv Huv Qhov Tuag Rov-125
Lug, Lug Nrug Peb Sis Koomteg-352 Thoob Plawg Nplajteb Cale Hu-426 Yexus Tau Lug-93
Lug, Peb Suavdlawg Hu Nkauj-23 Thov Kuas Nplajteb Hab Ntuj-8 Yexus Yog Cov Mov-297
Mej Cov Kws Ntseeg Tswv Yexus-318 Thov Mej Hu Nkauj Qhuas Tswv-92 Yexus Yog Kuv Tug Tswv Txujsa-123
Mej Cov Ntseeg Tswv Yexus-66 Thov Muab Roj Ntim Lub Teeb-311 Yexus Yog Lub Chaw Ruaj Khov-257
Mej Cov Ntseeg-137 Thov Peb Tug Tswv Emanu-ees-79 Yexus Yog Lub Pob Zeb Ruaj-355
Mo Kws Luas Ntseev Sab Rua…-298 Thov Peb Txhua Tug Hu Nkauj-75 Yexus Yog Txhua Yaam-237
Mo Kws Kuv Tug Tswv-88 Thov Qha Rua Kuv-319 Yexus Yog Txujkev-435
Mo Kws Tseemceeb-102 Thov Vaaj Ntsujplig Coj Kuv Kev-61 Yexus Zoo Kawg Nkaus-46
Mo Kws Tswv Yexus Tshwmsim-91 Thov Vaaj Ntsujplig Tsaws Sau Kuv-62 Yog Vaajtswv Pumzoo-218
Mo Muaj Moov Zoo-68 Thov Vaajtswv Kuas Peb Rov Sis..-378 Yuav Siv Ib Txheeb Tug Nplaig-51
Mo Ntuj Nikaudemaus Moog-168 Thov Vaajtswv Pub Mov Ci-296 Yuav Taav Twg-285
Moog Qha Moo Zoo Rua Txhua…-103 Thov Yexus Paab-197 Yuavtsum Qha-322
Muab Khaub Dluag Lug Qhwv-70 Timtswv Sau Ceebtsheej Ntuj-76 Zoo Sab Kawg Lug Ntseeg Tswv Yexus-174
Muab Khaub Dluag Lug Qhwv-71 Tsaa Muag Saib-86 Zoo Sab Kawg, Kuv Tug Tswv-169
Muab Lub Kausmom Fuabtais-48 Tsaaa Muag Saib Nraaglaj-321 Zoo Sab, Zoo Sab-173

* Zaaj nkauj kws muaj lub cim (*) nuav yog hu lub suab lawv le zaaj Nplog lossis zaaj Thaib (Original notation)