Sib raug zoo

“Fellowship”

     Care Group Info

Led By:  Meeting Times:  Contact Info: Group Focus:
Txaj Xaab Yaaj
Txooj Zeb Xyooj
N. Nyiaj Khawb Vaj
Every 1st and 3rd week of the month
6:00pm – 8:00pm
Txaj Xaab Yaaj | 414.801.9987
Txooj Zeb Xyooj | 414.807.6730
N. Nyiaj Khawb Vaj | 414.344.1766
Family