Pastors

Pawgntseeg muaj cov xwbfwb kws coj pawgntseeg uantu zug lug. Taamsim nuav pawgntseeg muaj Thawj Xwbfwb, Xwbfwb Saib Tswvcuab, Xwbfwb rua Cov Hluas. Saib puab tsevneeg lawv le nraagqaab nuav.