Pastors

Pawgntseeg muaj cov xwbfwb kws coj pawgntseeg uantu zug lug. Cov xwbfwb kws taamsim nuav coj pawgntseeg GHAC muaj 2 leeg lawv le nuav. Taamsim nuav pawgntseeg muab Kx. Nkaajlev Vaaj ua xwbfwb sawvcev thawj xwbfwb txug thaus peb nrhav tau tug thawj xwbfwb.

“Caj Nwg Nrug Yug Nyob, Tuag Yug Nrug Nwg Nyob” -Filipis 1:21

Zaaj Nkauj Kws Nyam Tshaaj: “Vaajtswv Ntuj Tug Kws Muaj Fwjchim”

Kx. Nkaajlev Vaaj yog xwbfwb saibxyuas tswvcuab (Care Pastor) rua pawgntseeg Grace Hmong Alliance Church. Kx. Nkaajlev obtug lug ua xwbfwb rua pawgntseeg nuav txij 2/2002 lug txug najnub nua.

Mission Statement (Homphaj Dlejnum):

Tu Vaajtswv paab yaaj—Txhawb tug qaugzug (strengthen the weak), khu/qhwv tug muaj mob (heal the sick or bound up the injured), coj tug yuamkev/nrhav tug pluj rov lug (bring back the strays or search for the lost).

“You have not strengthened the weak or healed the sick or bound up the injured. You have not brought back the strays or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally” -Ezek 34:4 NIV

Vision Statement (Zeemmuag):

Xaav pum cov ntseeg muaj txuj kev xyivfaab, ruajsab rua puab lub neej txuj kev ntseeg Yexus—Xaav kuas cov kws qaugzug rov muaj zug tuaj, cov muaj mob yuav totaub hab tiv txug thaus zoo/kawg, cov yuamkev hab pluj muaj sijhawm rov lug.

Strategy (Theem Dlejnum):

Home Care:

 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov muaj mob muaj nkeeg huv tsev.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov raug kev txomnyem sab.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov raug kev plujtuag.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov tuncua tuaj tsi tau pehawm Vaajtswv.

Hospital Care:

 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov pw tsev khu mob.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov nyob tsev laug.

Other Care:

 • Hu xuvtooj nug kev nojqaab nyob zoo.
 • Thov Vaajtswv Noj Tshoob.
 • Thov Vaajtswv Noj Mov Ua Vaajtswv Tsaug—Uatsaug, Tis npe, Kawm ntawv tav, Nubyug.

Miscellaneous:

 • Khoom siv. Npaaj CD/Kaxev hab lwmyaam kws yuav txhawb tau txuj kev ntseeg coj moog paab cov tswvcuab.
 • Paab ua lwmyaam dlejnum kws huv pawgntseeg-qhuabqha tej zag xwbfwb khaiv, cobqha, coj tej pawg yau-yau, koom cov thawjcoj saablaaj dlejnum pawgntseeg, hab lwmyaam cheemtsum.
 • Moog noog cov Suab Nkauj hab cov Nyeem Vaajlugkub Ua Suab Lug Moob tau.
 • Saib Youtube nyeem Vaajlugkub pib nyeem Phoo Chivkeeb tuaj.

Thov Vaajtswv 40 Nub

Nub 3: Yexus Txuj Kev Dlawbhuv

Nub 4: Yexus Hloov Cev

Yog koj xaav nrug nwg thaam los hu xuvtooj rua lossis moog saib nwg rua:

10940 W. Congress St #LOWR
Wauwatosa, WI 53225

(414) 808-9190 (C)
(414) 643-5272 (O)
Email: NkangleVang@ghalliance.org

Xh. Ntxoov Fwj Vaj yog xwbfwb saib cov hluas (Youth Pastor) rua pawgntseeg Grace Hmong Alliance Church. Xh. Ntxoov Fwj lug ua xwbfwb rua pawgntseeg txij 1/1/2020 lug.

Yog koj xaav nrug nwg thaam los hu xuvtooj rua lossis moog saib nwg rua:

10940 W. Congress St #UPPR
Wauwatosa, WI 53225

(262) 212-6504 (C)
(414) 643-5272 (O)
Email: fuevang@ghalliance.org