Pastors

Pawgntseeg muaj cov xwbfwb kws coj pawgntseeg uantu zug lug. Cov xwbfwb kws taamsim nuav coj pawgntseeg GHAC muaj 2 leeg lawv le nuav. Taamsim nuav pawgntseeg muab Kx. Nkaajlev Vaaj ua xwbfwb sawvcev thawj xwbfwb txug thaus peb nrhav tau tug thawj xwbfwb.