Koomsab

Kom txawj sib pab, sib hlub, kom muaj kev ntseeg, kev ciasiab. Ua li no kom dhau mus ua ib tus (True Disciple) thwjtim tseeb!”

     Care Group Info

Led By:  Meeting Times:  Contact Info: Group Focus:
Vang Thong Lee Every other Sundays
4:00pm – 6:00pm
414.202.5397 Family