Komsab us Vaajtswv Dlejnum

Sawvdaws yuav tsum tuaj ua ke mloog lus qhuab qhia tsis txhob tso tseg, it yam li muaj qee leej tau tso tseg lawm. Nej puavleej paub hais tias twb yuav txog hnub uas Yexus rov qab los. Yog li ntawd peb ib tug hajyam yuav tsum txhawb ib tug lub zog heev dua qhov qub.

Henplais 10:25

MISSION STATEMENT

Kom txawj sib pab. Kom muaj kev sib hlub. Kom muaj kev ntseeg. Kom muaj kev cia siab. Ua li no kuas dhau moog ua ib tu (Tru Disciple) Thwjtim tseeb!”

Vision

  • N/A

Strategy

  • Listen to the Personal Testimony of one another; encouraging, correcting, teaching and loving one another.

Leadership

Vas Thoos Lis