Bible Reading

Vaajtswv Txujlug Nyeem Ua Lug Moob©2013 Nyeem lawv le phoo TXUJ MOO ZOO KWS YOG VAAJTSWV TXUJLUG Phoo Txhais Tshab (The Holy Bible in Blue Hmong, First Edition Copyright ©2000, United Bible Societies).

Yog leejtwg xaav Noog Nyeem Vaajtswv Txujlug Txhua Nub moog 1 xyoos kuas taag phoo Vaajlugkub Qub hab Tshab nua los moog saib hab subscribe tau huv Youtube peb yuav tso tuaj txhua nub thaus 6:00AM. Nas qhov link nuav: Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Suab Lug Moob 1 Xyoos.

Yog koj xaav noog nyeem Vaajtswv Txujlug huv phoo Qub ibtshooj zujzug ces nyem qhov nuav: Nyeem Vaajtswv Txujlug Phho Qub Ibtshooj Zujzug – YouTube Studio

Yog koj xaav noog nyeem Vaajtswv Txujlug huv phoo Qub kuas taag sai ces nyem qhov nuav: Nyeem Vaajtswv Txujlug huv Phoo Qub – YouTube Studio

Yog koj xaav noog Nyeem Vaajtswv Txujlug Phoo Tshab ibtshooj zujzug ces nyem qhov nuav: Nyeem Vaajtswv Txujlug huv Phoo Tshab – YouTube Studio

Yog koj xaav xyum hu cov nkauj nyob huv Cov Ntseeg Yexus Phoo Nkauj kws HKM ua nua ces nas qhov nuav: HKM Phoo Nkauj Ua Xyoo 2012 – YouTube Studio

Yog koj xaav noog lug qhuab qha ces nas qhov nuav: Cov Xwbfwb Le Lug Qhuabqha  – YouTube Studio

Yog koj xaav noog cov nkauj txhawbzug ces nas qhov nuav: Nkauj Txhawbzug – YouTube Studio

Tug Nyeem: Kx. Nkaajlev Vaaj.

Txwv tsi pub leejtwg muab theej moog luam muag yuav nyaj. Uatsaug.