Bible Reading

Vaajtswv Txujlug Nyeem Ua Lug Moob©2013 Nyeem lawv le phoo TXUJ MOO ZOO KWS YOG VAAJTSWV TXUJLUG Phoo Txhais Tshab (The Holy Bible in Blue Hmong, First Edition Copyright ©2000, United Bible Societies).

Yog leejtwg xaav Noog Nyeem Vaajtswv Txujlug Txhua Nub moog 1 xyoos kuas taag phoo Vaajlugkub Qub hab Tshab nua los moog saib hab subscribe tau huv Youtube peb yuav tso tuaj txhua nub thaus 6:00AM. Nas qhov link nuav: Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Suab Lug Moob.

Tug Nyeem: Kx. Nkaajlev Vaaj.

Txwv tsi pub leejtwg muab theej moog luam muag yuav nyaj. Uatsaug.