Noog Lug Qhuabqha

Kx. Nkaajlev Vaaj
Txais Yuav Yexus Ua Tug Tswv
Nyeem Vaajlugkub Lecag
Tug Ntseeg Kev Paubcai I
Vaajtswv Tog Ntsoov Yuav Muab Nqezug
Hom Koj Lub Chaw
Namtxiv Feem Nrhav Txwjnkawm
Ua Neej Nqegpeev Nrug Vaajtswv Xyoo Tshab
Lub Neej Tshab Huv Yexus
Tug Namtsev Muaj Nqes
Ua Neej Le Raug Hu
Ntshaw Ua Vaajtswv Num
Kwv Koj Tug Ntoo Khaublig
Tug Ntseeg Kev Paubcai II
Teeb Kev Ntseeg
Tug Txawj Ntse
Leejnam Tug Yaam Ntxwv
Suav Koobmoov
Yog Tau Tuav Dlejnum
Nrhav Lwmtug Hloov Chaw!
Ncu Yaam Yexus Ua Rua Peb
Nyeem Vaajtswv Txujlug
Tug Txawjntse Tag
Lub Neej Muaj Yexus
Kev Kawm Ntawv Tav
Txujsa Yog Vaajtswv Khoompub
Tsevneeg Kws Ntsib Yexus
Lub Sab Ua Vaajtswv Tsaug
Rov Rua Vaajlugkub
Qauv Dlejnum

Xf. David Vang
Kev Khib Kev Nrujtsiv
Ua Lub Neej Ncaajnceeg
Xyum Yexus Tug Yaamntxwv
Yexus Ntshaw Dlaabtsi Ntawm Peb

Xh. Nchaiv Teeb Xyoo
Dlim Ntawm Kev Txhum
Leejtxiv Lub Luag
Cov Aav Zoo
Vaajtswv Yog tug Tsimnyog
Kev Rho Minyuam
Vaajtswv Txuj Kev Dlawbhuv
Txoj Moo Zoo
Tsovrog Kev Txwjnkawm

Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj
Peb Yaam Xwm Txheej
Txivtsev Yuav Ua Lub Neej Zoo Lecaag
Kev Zaam Txim
Tuabneeg Tuag hab Sawv Rov Lug
Lub Cim 7 & 7 Xyoo
Kev Tshaibnqhes
Tug Timtswv hab Thooj Ntawv
Kev Plujtuag
Tuag Sawv Rovlug
Cov Mov Cawm Txujsa
Tswj Yug Kev Khib
Vaajtswv Koobmoov
Lub Teeb Ci
Lug Cuag Tug Tswv
Leej Nam Kws Zoo
Vaajtswv Caw Peb Lug
Ntseeg Hab Ua Num
Dlaab Ncu Tsev
Vaajtswv Hlub Tuabneeg Txhum
Xwmtxheej Nplajteb
Casab Rua Vaajtswv
Moog Cuag Kws Tshuaj
Mom Zoo Sab
Palm Sunday
Npaaj Kuas Txhij
Lub Mom Txujsaj
Yexus Yog Hauvpaug Txujsa
Lub Neej Hloov Dlua Tshab
Tsevneeg Kws Tau Koobmoov
Tsi Thim Rov Qaab
Cov Vaajtswv Xaiv Tseg
Xwmtxheej Xyu 5n6
Xwbfwb Cuav
Txuj Kev Ntseeg Ruajkhov
Tsevneeg Sishlub
Mom Ci Ntsaa Ab
Vaaj Ntsujplig Kaav
Vaajtswv Tej Cuabyeej
Mom Yeebkoob Kovyeej
Txhawb Thawjcoj Zug

Others
Luj Hlub Rua Kev Muab Nyajtxag (Kx. Vaam Tub Hawj)
Moving Forward (Txawj Yag Muas)
The True Discipleship (Kx. Txawj Riam Xyooj)
Ua Neej Nrug Vaajtswv Sisraug Zoo 03142010 (Daniel Thoj)
Kev Xaa Moo Zoo Tseemceeb 07072011 (Kx. Xeev Neeb Hawj)
Txoj Kev Sib Hlub (Kx. Vam Txoov Lis)
God Free to Do ()
Maub Tawm Huv Lub Sab (Kx. Meej Muas)
Txua Nkoj Cawm Txujsa (Kx. Npla Txoov Vaaj)
Mission Yog Dlaabtsi (Kx. Yuahaas Yaaj)
Leejtxiv Kws Zaam Tau Txim (Tswv Ntaaj Thoj)
Peb Tseemceeb Rau Vajtswv (Timothy Lao)
Yug Dlua Tshab20050508 (Tshuas Tooj New)
Tug Txivneej Kws Ntseeg Vaajtswv (Txawj Yag Muas)
Yaam_Taavkev (Xf. Tseeb Vaaj)
Tug Ntseeg thiab Txoj Cai 08202010 (Kx. Txawj Teev Vaj)
Ua Lub Teeb Kws Ci 06272010 (Daniel Thoj)
Tug Ntseeg Tag 2 (Kx. Nyiaj Vaj Vaj)
Zais Kev Txhum (Kx. Vam Txoov Lis)
Kev_Ntseeg (Kx. Nom Lwm Kwm)
Muab Tau Nyaj Lug Ntawm Sab Dlawbpaug (Kl. Xaiv Ntaaj Hawj)
Kev Ua Neej Lle Txhoov Dlog 03282010 (Kx. Npla Txoov Vaaj)
Txuj Kev Txwjnkawm Rov Qaab Tuaj (Kx. Num Nyaj Hawj)
Lub Neej Yug Dua Tshiab (Timothy Lao)
Tug Xamalis Sab Zoo 20051009 (Kx Nchaiv Neeb)
Ua Neej Kuas Hum Vaajtswv Sab 12062011 (Txawj Yag Muas)
Yaam Zoo Dlhau Lawm Nrhav Yaam Tshab (Kx. Nkaajtsu Lis)
Tug Ntseeg Tseeb (Kx. Txawj Teev Vaj)
Ua Lub Teeb Kws Ci 06272010 (Daniel Thoj)
Tug Ntseeg Tag (Kx. Nyiaj Vaj Vaj)
Kev Npausuav (Kx. Vam Txoov Lis)
Vaajtswv Txuj Kev Chim ()
Xob Sisnrauj (Kx. Nom Pov Vaj)
Txhawb Zug Mission 012012 (Kx. Yauhaas Yaaj)
Neej Qub hab Tshab (Tswv Ntaaj Thoj)
Nqegpeev Kev Ntseeg, (Ntsuab Rwg Thoj)
Kev Ntseeg Lojhlob Licas 20040718 (Kx Txhiaj Kum New)