Lub limtam 3/19/2017 yog lub limtam kws pawgntseeg npaaj rua kev nquahu txhawb kev xaa Moo Zoo. Thov suavdlawg npaaj tuaj koob nub ntawd kuas tau.