Bible Reading 2017-03-14T15:35:33+00:00
Although working, this page is still under construction.

Vaajtswv Txujlug Nyeem Ua Lug Moob©2013 Nyeem lawv le phoo TXUJ MOO ZOO KWS YOG VAAJTSWV TXUJLUG Phoo Txhais Tshab The Holy Bible in Blue Hmong, First Edition Copyright ©2000, United Bible Societies. Tug Nyeem: Kx. Nkaajlev Vaaj.